Vedtægter

FORTY Cricket Club 

Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963

Den 20. september 2014

VEDTÆGTER.

1. Navn og formål.

§ 1

Klubbens navn er Dansk XL Cricket Club – og klubbens adresse er præsidentens.

Klubben er stiftet den 8. september 1963.

§ 2

Det er Dansk XL Cricket Clubs formål:

– at arrangere kampe for spillere over 40 år,

– at udbrede kendskabet til og fremme udfoldelsesmulighederne for cricket.

2. Medlemmer.

§ 3

Som medlem af Dansk Cricket-Forbund er klubben og dens medlemmer underkastet de for DCF til enhver tid gældende love og bestemmelser.

Alle, som er fyldt 35 år, kan optages som medlem.

Til æresmedlemmer kan generalforsamlingen – efter indstilling fra bestyrelsen – udnævne medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent dertil.

§ 4

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som i ord eller gerning modarbejder klubbens formål eller interesser eller hvis opførsel sportsligt som kammeratligt i almindelighed anses som uforeneligt med foreningens normer.

Vedkommende medlem skal forud for bestyrelsens iværksættelse af eksklusionen have lejlighed til at fremføre sit forsvar.

Et ekskluderet medlem har ret til at fremføre sit forsvar på førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmer, der er ekskluderet efter denne paragraf, kan kun genoptages efter beslutning på en ordinær generalforsamling.

3. Generalforsamlingen.

§ 5

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i september måned.

Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse i FortyInfo med mindst 14 dages varsel. Det gælder både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Præsidentens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse m.m. i henhold til § 6.
  6. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være præsidenten i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 11 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt stiller krav om det.

§ 6

Stemmeberettigede er alle medlemmer, som ikke har kontingentrestance.

Bestyrelsen består af:

1 præsident, 1 kasserer, 1 sekretær samt 4 medlemmer.

Alle valg er for 2 år.

Valg af præsident foretages særskilt på generalforsamlingen.

I ulige år er præsidenten og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

I lige år er de 3 andre bestyrelsesmedlemmer på valg.

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant, som er på valg hvert år.

Alle valg afgøres ved simpelt flertal, og hvis der fremsættes ønske herom, skal afstemningen være skriftlig.

Der kan ikke i forbindelse med afstemninger efter § 6 stemmes via fuldmagt.

Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 7

Generalforsamlingen vælger 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant. bilagskontrollanten er på valg i lige år og bilagskontrollantsuppleanten i ulige år.

Bilagskontrollanten kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§ 8

Spilleudvalg og andre udvalg udpeges af bestyrelsen.

4. Bestyrelsen.

§ 9

Bestyrelsesmøde indkaldes af præsidenten, og skal indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, deriblandt præsidenten, er til stede. Beslutninger tages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør præsidentens stemme udslaget.

Præsidenten og kassereren kan hver især tegne klubben.

Bestyrelsen kan tildele et andet bestyrelsesmedlem bemyndigelse til at tegne klubben.

Såfremt bestyrelsesmedlemmer trækker sig i utide, kan bestyrelsen supplere sig ind til næste generalforsamling.

5. Økonomi og hæftelse.

§ 10

For medlemskab af Dansk XL Cricket Club opkræves kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Opkrævningsmåde og -terminer fastsættes af bestyrelsen. Medlemmerne har pligt til selv at indbetale kontingent til kassereren.

Har et medlem udover 2 års kontingentrestance, har bestyrelsen ret til at slette vedkommende som medlem.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde acceptere anmodning om livsvarigt medlemskab for spillere over 65 år. For et sådant medlemskab betales et engangskontingent, der fastsættes af bestyrelsen. I  helt specielle tilfælde kan bestyrelsen udvide livsvarigt medlemskab til også at omfatte andre personer.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kopier af regnskabet skal foreligge til den årlige generalforsamling.

Dansk XL Cricket Club hæfter for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

6. Lovændringer.

§ 11

Forandringer i disse love kan kun ske på generalforsamlingen. Forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og til vedtagelse kræves, at mindst 10% af klubbens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

7. Opløsning.

§ 12

Klubben kan ikke opløses, så længe 11 medlemmer ønsker dens beståen. Beslutning om dens opløsning kan kun tages under iagttagelse af bestemmelserne i § 11.

Opløsning kan kun ske efter en tilsvarende beslutning om opløsning på en ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes højst 30 dage efter vedtagelse af opløsningen.

I tilfælde af klubbens opløsning skal dens eventuelle formue og materialer i en 10 åring periode, forvaltes af Dansk Cricket-Forbund, og overlades en kommende XL Cricket Club. Hvis der ikke inden for denne periode er mulighed for oprettelse af en ny  XL Club, skal midlerne tilfalde Dansk Cricket-Forbund.

Nærværende vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling søndag den 20. september 2014 i Fredericia Cricketklub.

Dansk XL Cricket Clubs bestyrelse den 20. september 2014.

Kurt Østergaard                                       Steffen Meibom                                         Kjeld Lyngsø

Præsident                                                 Kasserer                                                    Sekretær

Paul Clarke                        Jan Rasmussen                   Jørgen Nielsen                    Claus Rasthøj

Bestyrelsesmedlem             Bestyrelsesmedlem             Bestyrelsesmedlem             Bestyrelsesmedlem